Nie dzielimy Klientów na "małych" i "dużych". Wszystkim
należy się z naszej strony ten sam, najwyższy poziom obsługi.

Michał Przybył, Partner

Usługi / Dotacje i ulgi inwestycyjne

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Pomoc publiczna

Pozyskiwanie funduszy europejskich to proces. Od analizy możliwości otrzymania dotacji, przez weryfikację dokumentacji przygotowanej przez Klienta bądź przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, aż do rozliczenia otrzymanej dotacji. Naszym Partnerom oferujemy kompleksową obsługę przez zespół specjalistów doświadczonych w zakresie wszelkich dotacji dostępnych dla przedsiębiorców, przetwórców, firm szkoleniowych, szkół i uczelni oraz samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Posiadamy ekspertów, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach, począwszy od dużych projektów infrastrukturalnych kończąc na edukacji i szkoleniach. 

W skład naszych usług wchodzą:

  • dotacje na inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw,
  • dotacje na inwestycje w sektorze rolno-spożywczym,
  • dotacje na inwestycje w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • dotacje na pozyskanie usług doradczych,
  • dotacje na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz IT,
  • dotacje na dofinansowanie udziału w targach i misjach,
  • dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców,
  • dotacje na szkolenia dla firm i instytucji szkoleniowych,
  • dotacje na szkolenia dla uczelni i szkół,
  • dotacje na szkolenia dla samorządów.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne z roku na rok stanowią coraz ważniejszą sferę prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jako eksperci z powodzeniem dokonamy dla naszych Partnerów oceny atrakcyjności inwestycyjnej pod względem lokalizacji, rynku pracy, kosztów, ewentualnych barier formalno-prawnych czy kwalifikowalności do uzyskania pomocy publicznej. I aby uzyskać najlepsze warunki wsparcia dla planowanych inwestycji, uczestniczymy w imieniu Naszych Partnerów w negocjacjach z przedstawicielami Rządu Polskiego czy samorządów.

Postępowanie dotyczące pomocy publicznej przed organami publicznymi

Rozmowy i ustalenia z organami odpowiedzialnymi za przyznanie pomocy publicznej na szczeblu krajowym oraz przez Komisją Europejską. Uzyskiwanie korzystnych interpretacji dla Partnerów w procesie ubiegania się o wsparcie. Asysta w procesie odwoławczym od decyzji instytucji. Przygotowywanie protestów. Wsparcie dla Partnerów realizujących tzw. duże projekty inwestycyjne, w procesie notyfikacji pomocy przez Komisję Europejską.

Przygotowanie biznesplanów i studiów wykonalności

Przygotowanie biznesplanu czy studium wykonalności inwestycji, to skomplikowane i czasochłonne zadanie, dlatego najlepiej powierzyć wykonanie tego nam - specjalistom, którzy indywidualnie traktują potrzeby każdego z Partnerów. Przeanalizujemy plany inwestycyjne oraz czynniki wpływające na ich realizację. Przygotujemy niezbędną dokumentację do ubiegania się o pomoc publiczną czy dla instytucji finansowych.

Outsourcing EFS

Przeprowadzenie projektu wymaga właściwej organizacji i zapewnienia zespołu zarządzającego. Mimo, że firma ubiega się o dofinansowanie i zawiera umowę z instytucją finansującą na przeprowadzenie projektu szkoleniowego, nie musi zajmować się całością kwestii organizacyjnych. Poszczególne działania w ramach projektu mogą być zlecone wyspecjalizowanym wykonawcom, np. szkolenie – firmie szkoleniowej, a kwestie związane z rozliczaniem - firmie doradczej. Takie rozwiązanie nie wymaga zaangażowania pracowników własnych. W tym zakresie oferujemy naszym Partnerom kompleksową pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektów z EFS. Zlecenie rozliczania projektu doświadczonym specjalistom, umożliwia uniknięcie wielu problemów i pomyłek, które mogą się zdarzyć w przypadku braku doświadczenia przy realizowaniu projektów unijnych. Natomiast wydatki związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektów przez podmiot zewnętrzny mogą zostać sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Ewaluacja

Ewaluacja, zależnie od okresu jej prowadzenia, dostarczyć może wielu cennych informacji dotyczących efektów realizowanych projektów, szans i zagrożeń z nimi związanych, celowości przyjętych procedur czy też poziomu satysfakcji ich uczestników. To główny element procesu wdrażania programów unijnych. Ocenę wykonujemy na każdym etapie realizacji projektu. Ponadto projekt powinien zostać poddany stałemu monitoringowi, który pozwoli na zestawienie jego faktycznych wyników z założeniami przyjętymi przed jego wdrożeniem, a także wskaże poziom sprawności nadzoru i zarządzania.

Grant rządowy

Celem Grantu Rządowego jest przekonanie przedsiębiorców do zainwestowania w biznes na terenie Polski. Inwestor zawierając umowę z Ministrem Gospodarki w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Ministrów o ustanowieniu programu wsparcia z tytułu realizacji inwestycji, otrzymuje dotację, która jest wypłacana proporcjonalnie do postępu realizacji danej inwestycji. 
Starania o Grant Rządowy należy rozpocząć od złożenia w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) informacji o planowanym projekcie. I tu zaczyna się nasza pomoc. Pomagamy w analizie możliwości otrzymania Grantu Rządowego, uczestniczymy w tworzeniu dokumentów, by w końcu reprezentować Naszego Partnera - inwestora podczas kontaktów z PAIiIZ oraz Ministerstwem Gospodarki, towarzysząc Mu aż do finalizacji projektu. Mamy w tym doświadczenie.