To, jak działamy dziś, będzie tworzyło nasz wizerunek przez następne lata.
Wobec tego nie możemy sobie pozwolić, by tylko obiecywać partnerstwo.

Remigiusz Nowicki, Project Manager

Case studies / WIKA Polska S.A.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Zobacz także:

WIKA Polska S.A.

Wyzwanie:

WIKA Polska S.A. zgłosiła się do nas w celu uzyskania opinii i pomocy na temat źródeł finansowania produkcji lekkich manometrów z obniżonym ciężarem własnym. Działania te miałyby pozwolić na zastosowanie zaawansowanej technologii, dzięki której wytwarzane będą zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku międzynarodowego, bowiem żaden inny światowy producent w branży nie proponuje takiego samego produktu. Manometr ten w porównaniu do obecnie funkcjonujących, poza utrzymaniem bardzo wysokiego poziomu niezawodności (obszar krytyczny w branży medycznej), byłby zdecydowanie lżejszy, dzięki zastosowaniu króćca szkieletowego (ECO króciec). Waga - w przypadku manometrów medycznych - jest drugim (po niezawodności) -  kryterium istotności przy wyborze produktu. Projekt ten miał być odpowiedzią na zgłaszane przez odbiorców zapotrzebowanie na lekkie manometry oraz związany byłby z powiększeniem parku maszynowego o linie technologiczną składającą się z: automatów do obróbki króćca radialnego, automatów do obróbki króćca tylnego, urządzenia myjącego.

Działanie:

Szczerze przekonani o powodzeniu projektu, zaproponowaliśmy ubieganie się o dotację w ramach działania 4.4 PO IG. Pisząc wniosek, przygotowując biznesplan oraz dokumentację wykazaliśmy, że projekt przyczyni się do osiągnięcia szeregu rezultatów, w tym: utworzenia nowych miejsc pracy, wprowadzenia innowacji organizacyjnych i marketingowych, nawiązania trwałej współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP) z Warszawy, wprowadzenia technologii środowiskowych (poprzez zmianę energochłonności oraz zmianę wykorzystania ilości środka myjącego - czterochloroetylenu). W wyniku realizacji projektu zaproponowaliśmy podjęcie działań mających na celu ochronę praw własności przemysłowej - poprzez zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP.

Efekty:

WIKA Polska S.A. z powodzeniem realizuje projekt pt. "Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji lekkich manometrów" w ramach działania 4.4 PO IG. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2011. Przewidywana łączna kwota wydatków kwalifikowanych: 26 470 000,00 PLN, intensywność wsparcia: 50,00%, przyznana kwota dofinansowania: 13 235 000,00 PLN.

Powrót