Nie dzielimy Klientów na "małych" i "dużych". Wszystkim
należy się z naszej strony ten sam, najwyższy poziom obsługi.

Michał Przybył, Partner

Case studies / PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Zobacz także:

PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler

Wyzwanie:

PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler z Międzychodu (woj. wielkopolskie) podczas spotkania z reprezentantem PWB przedstawiła koncepcję rozwoju swojej oferty produktowej i rozbudowy parku maszynowego. Naszym zadaniem było zaproponowanie odpowiedniego źródła finansowania projektu, którego istotą będzie zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji artykułów wyposażenia wnętrz oraz systemów liniowego odprowadzania wody. Motywacją podjęcia działań inwestycyjnych przez Spółkę był brak możliwości wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów z górnej półki cenowej: brodzików, umywalek i odpływów liniowych z segmentu premium, gdyż posiadane linie technologiczne nie pozwalały na wprowadzenie wielu rozwiązań z segmentu wyrobów luksusowych. Dla osiągnięcia zaplanowanego efektu niezbędne było zastosowanie nanoszenia ciśnieniowego poliuretanów ściśle według dokumentacji elektronicznej. Technologia miała umożliwić alternatywne wykończenie czaszy z tłoczonej płyty akrylowej lub z żywicy poliestrowej. Wartością dodaną zastosowania technologii miała być również możliwość wyeliminowania podpory styropianowej, ułatwienie procesu montażu gotowego wyrobu, wzmocnienie konstrukcji, skrócenie czasu potrzebnego do wyprodukowania wyrobu, wyeliminowanie połączeń klejonych. 

Działanie:

Po rozpoznaniu gotowości organizacyjnej i finansowej Spółki do realizacji inwestycji przeprowadziliśmy wspólnie symulację oceny wniosku z uwzględnieniem kryteriów merytorycznych, która potwierdziła ogromny potencjał projektu. Zaproponowaliśmy ubieganie się o dotację w ramach działania 1.2 WRPO. W dokumentacji aplikacyjnej staraliśmy się podkreślić wszystkie mocne strony i szanse projektu, a także oczekiwane  rezultaty, wpływające w sposób wymierny na sytuację finansową Spółki, w tym przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki wprowadzeniu do oferty PPHU „SCHED-POL” nowych wyrobów. Istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy było deklarowane przez Spółkę utworzenie sześciu nowych miejsc pracy, a w konsekwencji zatrudnienie sześciu osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Efekty:

PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler w niecałe dwa lata zrealizowała pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu pn. „Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji artykułów wyposażenia wnętrz (brodzików, umywalek) oraz systemów liniowego odprowadzania wody” w ramach WRPO 1.2. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 2,2 mln zł, a Spółka otrzymała refundację w wysokości 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych, czyli 1,1 mln zł. Na miesiąc przed upływem trzyletniego okresu trwałości projektu, w styczniu 2015 roku, Spółka została poddana kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do której przygotowania został dedykowany reprezentant PWB w ramach wcześniej zawartej umowy współpracy, bez dodatkowych kosztów. Kontrola potwierdziła prawidłowość sposobu utrzymania celów i rezultatów projektu w okresie trwałości zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Powrót